Algemene Voorwaarden Spyder Wheelz

Definities
Diensten: de door Spyder Wheelz op grond van de Overeenkomst te leveren diensten, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) reparatiewerkzaamheden aan de Producten
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Spyder Wheelz contracteert c.q. beoogt te contracteren
Offerte: elk schriftelijk aanbod van Spyder Wheelz aan Klant tot het aangaan van een Overeenkomst
Order: de door Klant mondeling of per e-mailbericht, (mobiele) telefoon, fax of brief bij Spyder Wheelz geplaatste bestelling voor de levering van Producten en/of Diensten
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Spyder Wheelz en Klant tot stand komt met betrekking tot door Spyder Wheelz te leveren Producten en / of Diensten alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop
Partijen: Spyder Wheelz en Klant gezamenlijk
Producten: de door Spyder Wheelz op grond van de Overeenkomst te leveren producten
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
Spyder Wheelz: de besloten vennootschap Spyder Wheelz B.V.

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Orders, Offertes en Overeenkomsten met Spyder Wheelz en/of waar Spyder Wheelz bij betrokken is.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die Overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit Overeenkomsten tussen Spyder Wheelz en de Klant kunnen door de Klant niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Spyder Wheelz.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de Klant, worden door Spyder Wheelz niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Spyder Wheelz is bevestigd.
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 2 van 12

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle Offertes van Spyder Wheelz zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien de Offerte geen termijn van aanvaarding bevat, geldt dat de Offerte na 14 dagen automatisch komt te vervallen. Onverminderd het voorgaande, kan Spyder Wheelz een Offerte die door Klant is aanvaard te allen tijde binnen 5 werkdagen na de aanvaarding door Klant herroepen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Klant.
2.2. De van de Offerte deel uitmakende documenten en informatie zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Klant verstrekt. In prijscouranten, offertes, andere documenten vermelde kleuren, omschrijvingen, maten, prijzen e.d. zijn dan ook uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Spyder Wheelz niet.
2.3. Spyder Wheelz kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4. Spyder Wheelz kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken zonder daardoor schadeplichtig te zijn jegens Klant. In dat geval kan de Klant nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld dan wel dat Spyder Wheelz een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden of nog te lijden schade.
2.5. Een Overeenkomst komt tot stand:
a. op het moment dat de Klant de Offerte van Spyder Wheelz schriftelijk aanvaardt behoudens in geval van herroeping door Spyder Wheelz binnen in artikel 2.1 genoemde termijn;
b. indien de Klant een Order plaatst bij Spyder Wheelz zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de Order door Spyder Wheelz schriftelijk is bevestigd of wanneer Spyder Wheelz met de uitvoering van de Order is begonnen. De Klant is niet gerechtigd een Order, ook niet als deze nog niet is aanvaard door Spyder Wheelz, te herroepen. Spyder Wheelz heeft te allen tijde het recht een Order niet te accepteren;
c. in geval van een door beide Partijen schriftelijk ondertekende Overeenkomst.

Artikel 3. PRIJZEN
3.1. Spyder Wheelz zal de Producten en / of Diensten leveren tegen de op dat moment geldende prijzen. Spyder Wheelz is gerechtigd om haar prijzen aan te passen.
3.2. Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en exclusief transportkosten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
3.3. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de producten en/of Diensten mede bepalen -om wat voor reden dan ook- een wijziging ondergaan, is Spyder Wheelz gerechtigd deze prijswijzigingen door te belasten aan de Klant. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven de Klant het recht
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 3 van 12
om de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel (gedeeltelijk) op te zeggen, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst door de Klant van de desbetreffende mededeling omtrent de prijswijziging gebeurt. Een opzegging als voormeld geeft de Klant geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 4. BETALING
4.1. Betaling door de Klant dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Voor de te leveren Producten geldt de volgende (aanvullende) betalingsafspraak:
4.1.1. 30% van het totale factuurbedrag dient door de Klant betaald te worden op de door Spyder Wheelz aangegeven wijze binnen [5 (zegge: vijf)] dagen na het plaatsen van de Order, dan wel (indien de Klant geen Order heeft geplaatst) na de totstandkoming van de Overeenkomst,;
4.1.2. De overige 70% van het factuurbedrag dient uiterlijk vóór levering door Klant voldaan te worden.
4.2. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De Klant is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan de Klant al dan niet kan worden toegerekend.
4.3. Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichting is zij over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Spyder Wheelz moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent, vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag, met een minimum van € 500,- exclusief BTW. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, kunnen deze werkelijk gemaakte kosten door Spyder Wheelz worden gevorderd.
4.5. Indien het Spyder Wheelz wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Klant in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Spyder Wheelz gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst, in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, volledige of gedeeltelijk betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Klant. De Klant dient op eerste verzoek van Spyder Wheelz daaraan gehoor te geven. Als Klant hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Spyder Wheelz heeft in dat geval het recht de Overeenkomst op te schorten en uiteindelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zijn schade op Klant te verhalen.
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 4 van 12
4.6. Indien de Klant bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Klant deze bezwaren uiterlijk één maand na factuurdatum schriftelijk aan Spyder Wheelz kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
4.7. De Klant is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Spyder Wheelz op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Spyder Wheelz. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of ten aanzien van de geleverde Producten en / of Diensten geven de Klant aldus nimmer de bevoegdheid betaling op te schorten en/of te verrekenen.
4.8. Betalingen van de Klant strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. Spyder Wheelz kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Spyder Wheelz kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 4.9. Ingeval van niet of niet-tijdige betaling door Klant dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Klant rustende verplichting (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het niet voldoen aan de aanbetalingsverplichting zoals opgenomen in dit artikel 4) is Spyder Wheelz gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere levering van Producten respectievelijk verrichting van Diensten op te schorten, onverminderd het recht van Spyder Wheelz om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Klant te vorderen.
4.10. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. Klant failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; c. beslag op zaken of vorderingen van Klant wordt gelegd; d. Klant (in geval van een vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; e. Klant (in geval van een natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
5.1. De in de Offerte en/of de Overeenkomst overeengekomen leveringstermijn geldt nimmer als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook in het geval de genoemde termijn door de Klant uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Spyder Wheelz dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
5.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
a. er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Spyder Wheelz kan worden toegerekend;
b. de Klant in één of meer verplichtingen jegens Spyder Wheelz tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
c. de Klant Spyder Wheelz niet in staat stelt de Overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de Klant in gebreke blijft de plaats van
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 5 van 12
aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
5.3. De Klant dient de bij Spyder Wheelz gekochte Producten en/ of Diensten op de overeengekomen plaats en tijdstip in ontvangst te nemen en direct bij aflevering te controleren. De Klant dient bij aflevering van de Producten te tekenen voor de correcte ontvangst van de Producten ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit, het laatste voor zover het zichtbare gebreken betreft. De Klant komt geen enkele aanspraak toe ten aanzien van een manco en / of zichtbaar gebrek indien en voor zover deze niet op de afleverlijst zijn aangetekend.
5.4. Wanneer de Producten door de Klant worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de Producten door Spyder Wheelz opgeslagen, zulks voor rekening en risico van de Klant. De kosten voor opslag zijn voor rekening van de Klant.
5.5. Spyder Wheelz heeft in voorkomend geval recht om nakoming van de verplichting tot inontvangstneming te vorderen doch behoudt zich het recht voor de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Spyder Wheelz op schadevergoeding. 5.6. Spyder Wheelz behoudt zich het recht voor de Producten in gedeelten af te leveren, in welk geval de hiervoor en hierna genoemde (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering. 5.7. De door Spyder Wheelz aan Klant geleverde of ter beschikking gestelde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Klant volledig voor diens rekening en risico.

Artikel 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, REPARATIE, ONDERHOUD
6.1. In het geval van een Overeenkomst ter zake Diensten op grond waarvan door Spyder Wheelz reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd (die niet vallen onder een garantie), kan de Klant voor of bij het verstrekken van de reparatiewerkzaamheden opgave verlangen van de prijs van deze Diensten, alsmede van de termijn waarbinnen deze Diensten zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn is bij benadering, tenzij Spyder Wheelz een vaste prijs en/of termijn overeenkomt. Er is derhalve nimmer sprake van een fatale termijn.
6.2. Van de uitgevoerde Diensten wordt door Spyder Wheelz een gespecificeerde rekening afgegeven.
6.3. Indien de Klant binnen drie werkdagen na kennisneming van de voltooiing van de Diensten, bestaande uit reparatiewerkzaamheden, de Producten niet heeft afgehaald, is Spyder Wheelz gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingkosten bij de Klant in rekening brengen.
6.4. De aan de Producten vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatiewerkzaamheden eigendom van Spyder Wheelz zonder dat de Klant op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken. Deze onderdelen zullen derhalve niet worden geretourneerd tenzij anders overeengekomen.
6.5. Indien Spyder Wheelz een Overeenkomst aangaat voor schadetaxatie, dan is de Klant als vergoeding voor de werkzaamheden een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 10% van het getaxeerde bedrag. Wanneer de Klant aan Spyder Wheelz de schade reparatieopdracht
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 6 van 12
verstrekt komt de doorbelasting van 10% provisie van het getaxeerde bedrag te vervallen, althans wordt dit in mindering gebracht op de vergoeding die is verschuldigd voor de reparatiewerkzaamheden.
6.6. Spyder Wheelz is gerechtigd zonder toestemming van de Klant de uitvoering van de Diensten (ter zake reparatiewerkzaamheden) of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Spyder Wheelz.
6.7. Spyder Wheelz zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.8. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spyder Wheelz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Spyder Wheelz worden verstrekt. Spyder Wheelz is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang de Klant niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. Voorts schuift een eventuele overeengekomen leverdatum op met de periode gedurende welke de Klant in verzuim is met de nakoming van de in dit artikellid genoemde verplichting.

Artikel 7. GARANTIE
7.1. Spyder Wheelz garandeert, dat de door haar verkochte Producten gedurende een periode van 1 (één) jaar na aflevering van het Product dan wel – indien dit moment eerder is – bij het bereiken van 1.500 gereden km met het Product, vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. De garantie heeft in ieder geval geen verdere strekking dan de eventueel door de fabrikant van het Product gegeven garantie, welke garantie Spyder Wheelz aan de Klant zal doorgeven.
7.2. Na reparatie of vervanging loopt de oorspronkelijke garantietermijn door; er begint geen nieuwe garantieperiode tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.
7.3. Klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Spyder Wheelz heeft voldaan.
7.4. Een beroep op de garantie wordt, zo spoedig mogelijk, schriftelijk of per e-mail gedaan onder opgave van een omschrijving van het gebrek of de onjuistheid, het moment waarop het gebrek of de onjuistheid is ontdekt en van al hetgeen na ontdekking van het gebrek of de onjuistheid heeft plaatsgevonden.
7.5. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaken binnen de garantietermijn gebreken vertonen, zal Spyder Wheelz de Producten binnen een redelijke termijn herstellen, met dien verstande dat een termijn van dertig dagen in ieder geval redelijk zal zijn. Indien reparatie / herstel redelijkerwijs door de Klant zelf mogelijk is, zal Spyder Wheelz enkel de vervangende onderdelen leveren en dient de Klant de reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Indien de reparatiewerkzaamheden aan arbeidsuren meer bedraagt dan 2 uur, dan zal Spyder Wheelz de Klant hiervoor compenseren.
7.6. Er kan enkel enige garantie worden ingeroepen door de Klant wanneer de Klant de Producten op de juiste voorgeschreven wijze (heeft) gebruikt. Hiervan is in elk geval sprake bij gebruik conform de productinformatie die betrekking heeft op het door Spyder Wheelz geleverde Product.
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 7 van 12
7.7. De garantie strekt zich niet uit tot en / of is niet geldend wanneer:
(a) gebreken zijn ontstaan als gevolg van het niet (strikt) in acht nemen van de montage-, gebruiks-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
(b) indien de Klant geen onderhoudslogboek kan overhandigen van het Product;
(c) gebreken zijn ontstaan als gevolg van het blootstellen van de Producten aan abnormale, niet- voorzienbare omstandigheden dan wel als gevolg van een anderszins onzorgvuldige en/of ondeskundige behandeling c.q. gebruik van de Producten;
(d) gebreken voortvloeien uit het gebruikelijke slijtageproces dat het product ondergaat;
(e) gebreken zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
(f) gebreken zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van producten, materialen, zaken, werken en/of constructies welke op uitdrukkelijk verzoek/instructie van de Klant zijn aangewend of toegepast;
(g) gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik door Klant van bij derden betrokken onderdelen en/of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
(h) de Klant jegens Spyder Wheelz in verzuim is;
(i) de Klant Spyder Wheelz niet binnen 10 werkdagen na ontdekking van het gebrek in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te onderzoeken;
(j) de garantie termijn van eén jaar na de levering van het Product aan Klant is verstreken.
7.8. Spyder Wheelz verleent geen enkele garantie ter zake van de werking en/of de toepassingsmogelijkheden van Producten welke door Klant aan derden (anders dan aan de eindgebruiker/consument) zijn (door)geleverd dan wel van Producten welke door de Klant zijn bewerkt en vervolgens aan derden zijn (door)geleverd.
7.9. De garantieaanspraak van Klant ter zake gebreken is beperkt tot het bepaalde in dit artikel 7.

Artikel 8. KLACHTEN / RECLAMES
8.1. De Klant dient de geleverde Producten direct bij aflevering / afhalen op eventuele gebreken te controleren conform het bepaalde in artikel 5.3. Indien de Klant stelt dat sprake is van gebreken ten aanzien van de Producten die niet waarneembaar waren ten tijde van de aflevering, dient de Klant – op straffe van verval van rechten – binnen 8 dagen na de feitelijke levering of – in geval van Diensten – binnen 8 dagen na de voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk melding te maken bij Spyder Wheelz met deugdelijke motivering van het vermeende gebreke.
8.2. Wanneer schriftelijke indiening van een klacht binnen de in lid 1 genoemde termijn objectief bezien niet mogelijk is, geldt een termijn van 8 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.
8.3. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen en geeft evenmin een recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen. 8.4. Tenzij anders is overeengekomen, is Klant uitsluitend gerechtigd Producten aan Spyder Wheelz retour te zenden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Spyder Wheelz.
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 8 van 12
8.5. Wordt een reclame tijdig ingediend en wordt deze erkend door Spyder Wheelz, dan is Spyder Wheelz te hare keuze uitsluitend gehouden tot het alsnog leveren van het ontbrekende of het herstellen van het Product, dan wel het vervangen van het Product of het terugnemen van het Product en de Klant te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is Spyder Wheelz gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. Indien de reclamatie niet wordt erkend door Spyder Wheelz, komen de eventuele vervoerskosten voor de retourzending voor rekening van de Klant.

Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
9.1. Onverminderd de overige aan Spyder Wheelz op grond van de Voorwaarden of anderszins toekomende rechten, is Spyder Wheelz bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
(a) de Klant in strijd handelt met enige bepaling van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst;
(b) de Klant overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of- aangifte tot faillietverklaring doet;
(c) faillissement van de Klant wordt aangevraagd;
(d) het bedrijf van de Klant wordt stilgelegd of geliquideerd;
(e) een onderhands akkoord wordt aangeboden;
(f) op enig vermogensbestanddeel van de Klant beslag wordt gelegd;
9.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de Klant, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Spyder Wheelz passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Spyder Wheelz aan de Klant krachtens enige Overeenkomst geleverde of te leveren Producten en/of Diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de Klant in de nakoming van deze Overeenkomsten.
10.2. Spyder Wheelz is bevoegd de geleverde zaken die, overeenkomstig het vorige lid van dit artikel, haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de Klant gesloten Overeenkomst(en). De Klant machtigt Spyder Wheelz voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en Spyder Wheelz toegang te verlenen tot de plaats waar de Producten zich bevinden.
10.3. De Klant is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt de Klant van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 9 van 12
voorbehoud van de eigendomsrechten van Spyder Wheelz te leveren. Hij is eveneens verplicht Spyder Wheelz op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval de Klant zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Spyder Wheelz om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Spyder Wheelz jegens de Klant aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. Spyder Wheelz is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Spyder Wheelz is uitgegaan van, door of namens de Klant verstrekte onjuiste gegevens/bestanden;
b. Spyder Wheelz is nimmer aansprakelijk voor de door de Klant geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie noch voor schade die elders in deze Voorwaarden is uitgesloten;
c. Spyder Wheelz is enkel aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan:
a. materiele schade aan de eigendommen van de Klant;
b. redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (omvang van de directe) schade;
c. redelijke kosten die de Klant redelijkerwijs heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, onder de voorwaarde dat door de Klant wordt aangetoond dat deze kosten zijn gemaakt ter voorkoming / beperking van de schade.
d. De aansprakelijkheid van Spyder Wheelz tegenover de Klant is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Spyder Wheelz in voorkomend geval uitkeert;
e. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Spyder Wheelz – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Spyder Wheelz, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot:
– de netto factuurwaarde ter zake de Producten en/of Diensten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft, dan wel – indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis – de netto waarde van de laatste van deze reeks door aan de Klant verzonden facturen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 10 van 12
– de totale aansprakelijkheid – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – zal in ieder geval in haar totaliteit nooit meer bedragen dan € 10.000,00 exclusief btw.
11.2. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Spyder Wheelz en/of van leidinggevenden van Spyder Wheelz.
11.3. Alle ondergeschikten van Spyder Wheelz kunnen zich tegenover de Klant en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Spyder Wheelz beroepen op de bovenstaande bepalingen.
11.4. Schade waarvoor Spyder Wheelz aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Spyder Wheelz gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Klant aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
11.5. Een aansprakelijkheidsvordering jegens Spyder Wheelz vervalt, onverminderd het voorgaande, uiterlijk 12 maanden nadat de Klant bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 12. OVERMACHT
12.1. Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet voorzien, waarop Spyder Wheelz geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Spyder Wheelz niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Spyder Wheelz dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Spyder Wheelz verwacht kan worden. Hieronder vallen onder meer – maar niet uitsluitend –:
a. werkstakingen in het bedrijf van Spyder Wheelz of van derden;
b. voorschriften of verzoeken van een overheidsinstantie en/of een plaatselijke autoriteit en/of enig natuurlijk persoon die bevoegd is namens een dergelijke autoriteit op te treden;
c. gewijzigde wet- en/of regelgeving als gevolg waarvan Spyder Wheelz niet (meer) in staat is haar verplichtingen na te komen, dan wel nakoming daardoor onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is geworden;
d. extreme weersomstandigheden;
e. epidemieën en pandemieën en als gevolg daarvan getroffen (overheids)maatregelen;
f. defecten en/of storing in materieel, apparatuur en/of instrumenten benodigd voor de levering van de Producten en/of Diensten;
g. de omstandigheid dat Spyder Wheelz een prestatie, die van belang is in verband met de door Spyder Wheelz zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
h. gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook;
i. uitsluiting of gebrek aan personeel.
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 11 van 12
12.2. In het geval Spyder Wheelz niet aan haar verplichtingen uit hoofde van een met de Klant gesloten Overeenkomst kan voldoen als gevolg van een situatie van overmacht, is Spyder Wheelz gerechtigd zich op overmacht te beroepen en haar verplichtingen op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt.
12.3. In het geval de overmachtsituatie langer dan 6 maanden voortduurt zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere Partij.
12.4. Het is de Klant in geen geval toegestaan om in een situatie van overmacht haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 13. VRIJWARING
13.1. Onverminderd het overige bepaalde in deze Voorwaarden, vrijwaart Klant Spyder Wheelz volledig en stelt Spyder Wheelz en de aan haar gelieerde vennootschappen volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden, waaronder uitdrukkelijk (doch niet beperkt) afnemers van de Klant, ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen geleden in verband met vorderingen die voortkomen uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst (en daaruit voor de Klant voortvloeiende verplichtingen) door de Klant.
13.2. Indien Spyder Wheelz uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Spyder Wheelz zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Klant in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de Producten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot merkrechten en auteursrechten) komen exclusief toe aan Spyder Wheelz . Klant erkent deze exclusieve eigendomsrechten.
14.2. Geen enkele Overeenkomst en/of rechtsverhouding met Spyder Wheelz heeft de strekking tot overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15. PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze Voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van Partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
16.1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Spyder Wheelz is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
16.2. Geschillen die in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst ontstaan, (geschillen over het bestaan en de geldigheid van een Overeenkomst daaronder begrepen),
20220322 Algemene Leveringsvoorwaarden [85] Pagina 12 van 12
zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.